Over ons     Nieuws    Burgerbank     Belastingen     Contact

EerlijkGeld - Burgerbank en belastingen

Eerlijker en eenvoudiger belastingsysteem

Algemene transactiebelasting / afschaffen BTW, belasting en sociale premies op arbeid

Het huidige belasting-, toeslagen- en sociale zekerheid systeem is te ingewikkeld, hierdoor komen te veel mensen in de problemen. In Nederland zijn in de periode van 1969 tot en met heden de belasting en sociale premies op arbeid en de koopkracht van mensen over het algemeen ongeveer gelijk gebleven. Winst van bedrijven en inkomen van de rijkste paar procent van de bevolking nam in deze periode wel sterk toe. De BTW is in deze periode verhoogd van 0% naar 21%. Een groot deel van deze stijging was nodig omdat belastingen voor bedrijven en de rijkste 1% van de bevolking fors zijn verlaagd en omdat deze door gebruik van speciale regels en afspraken met de belastingdienst bijna heldmaal zijn afgeschaft. Bij het huidige systeem zijn de belastingen en sociale premies op inkomsten uit arbeid/ consumptie hoog en de belasting op robot/ kapitaalinkomsten laag. Met het huidige belastingsysteem wordt het in de komende jaren door toename van het gebruik van robots en afname van het gebruik van arbeid ook steeds moeilijker om de kosten voor sociale voorzieningen te blijven betalen. Om het belastingsysteem eerlijker en eenvoudiger te maken en ook in de toekomst de kosten van de sociale voorzieningen te kunnen blijven betalen is het nodig dat er een nieuw belastingsysteem wordt ingevoerd.


Veruit het meest eerlijke en eenvoudige belastingsysteem wat we maar kunnen maken, is door het heffen van een algemene transactiebelasting met een tarief van 10%, wat middels gebruik van elektronisch geld volledig geautomatiseerd kan worden geheven over bijna elke euro die organisaties en eventueel ook mensen van anderen ontvangen. In Europa levert deze belastingmaatregel enerzijds genoeg op om de BTW, belasting en sociale premies op arbeid af te kunnen schaffen. Anderzijds levert deze belasting genoeg op om de volgende kosten te kunnen betalen:


Gratis publieke gezondheidszorg

Gratis publiek onderwijs

Basisinkomen voor kinderen en studenten

Basisinkomen voor mensen die ziek, werkloos en/of arbeidsongeschikt zijn

Basisinkomen voor mensen die 65 jaar en ouder zijn


Op het eerste gezicht lijkt dit plan te mooi om waar te zijn. De ‘truc’ zit enerzijds in het zoveel mogelijk afschaffen van alle heffingskortingen, toeslagen, aftrekposten (en subsidies). Anderzijds is het zo dat de BTW, belasting en sociale premies op arbeid nu over een bedrag ter grootte van ongeveer de helft van het nationaal inkomen (BBP) worden geheven. De algemene transactiebelasting wordt afhankelijk van de toegepaste variant over een bedrag ter grootte van twee tot drie keer het nationaal inkomen geheven. Bij dit nieuwe systeem maakt het ook niet uit of er nu wel of niet meer of minder gebruik van robots / arbeid wordt gemaakt.


Financiële transactiebelasting

Op dit moment wordt geld voor ongeveer 90% van het totale transactiebedrag voor speculatieve doelen gebruikt. De hoge mate van speculatief gebruik / misbruik van het geldsysteem levert een belangrijke bijdrage aan de steeds maar terugkerende financiële crisissen. Geld op zichzelf maakt niets. Met verschuiven van getallen in een computer kunnen mensen alleen maar winst maken als andere mensen verliezen. Omdat private banken nu ook geld scheppen voor deelname aan deze speculatieve transacties lijkt het voor de meeste beleggers dat (tijdelijk) bijna iedereen winst met deelname aan beleggingen / speculatieve transacties kan maken. Voor de maatschappij als geheel is dit niet het geval. Voor het in voldoende mate ontmoedigen van de overbodige speculatieve transacties is het nodig dat een financiële transactiebelasting met een tarief van 2% wordt ingevoerd. In theorie levert deze ‘Robin-hood-tax’(2) zoveel inkomsten voor de overheid op dat alle overige belastingen en sociale premies afgeschaft kunnen worden. Echter als gevolg van het invoeren van deze belasting neemt de omvang van de financiële transacties zo sterk af dat deze belasting jaarlijks nog maar een bedrag ter grootte van 1% tot 2% van het BBP oplevert. Daarnaast wordt huidige extreme focus op korte termijnwinst verschoven naar meer duurzame lagere termijndoelstellingen voor alle belanghebbenden (niet alleen de aandeelhouders).


Belasting op topinkomens

In Nederland is in de periode van 1969 tot en met heden de belasting op topinkomens geleidelijk aan verlaagd van 72% naar 52%. Voor het bevorderen van een evenwichtige inkomensverdeling is het nodig dat mensen op alle inkomsten (arbeid, bonussen, gebruik van de auto van de zaak, rente, dividend, huur, vermogenswinsten, royalty’s etc.) wat boven vier keer het wettelijk minimumloon per jaar uit komt (dit is ongeveer € 80.000) minimaal 52% belasting betalen. In lijn met het idee om niet eerlijk verdiende inkomens extra zwaar te belasten is het wenselijk om op alle inkomsten wat boven tien keer het wettelijk minimumloon per jaar uit komt (dit is ongeveer € 200.000) 90% belasting te heffen.


Belasting op winst van bedrijven

In Nederland is / wordt in de periode van 1969 tot en met 2021 de vennootschapsbelasting geleidelijk aan verlaagd van 48% naar 16% voor een winst tot € 200.000 en 21% daarboven. Door toename van het gebruik van alle mogelijke vormen van boekhoudkundige trucs en door speciale afspraken met de belastingdienst, betalen grote bedrijven en de rijkste 1% van de bevolking in verhouding tot hun inkomen nu bijna helemaal geen belasting meer. Om het belastingsysteem in Europa eerlijker en eenvoudiger te maken is het nodig dat in heel Europa op alle vormen van winst van bedrijven (waaronder ook royalty’s) minimaal 25% belasting wordt geheven (het gemiddelde in Europa is nu 22%). Tevens is het nodig dat alle mogelijkheden om gebruik te maken van speciale constructies om (bijna) geen belasting te hoeven betalen worden afgeschaft.


Belasting op rente en dividend

In Nederland is / wordt in de periode van 1969 tot en met 2019 de belasting op ontvangen rente en dividend geleidelijk aan verlaagd van maximaal 72% (was box 1) naar 0%. In 2018 wordt nog op een klein deel van de dividend 5% tot maximaal 25% belasting betaald. Voor het bevorderen van een eerlijkere verdeling van de belastingen is het nodig dat een nieuwe belasting op rente en dividend wordt ingevoerd. Met het invoeren van een speciale belasting van 15% op alle ontvangen rente en dividend is het mogelijk om de BTW helemaal af te schaffen. Voor een eerlijker en eenvoudiger belastingsysteem is het nodig om ook op bijna alle ontvangen rente en dividend het standaardtarief van de algemene transactiebelasting te heffen en om (eventueel) de rente die aan de Burgerbank wordt betaald en rente die op tegoeden die bij deze bank worden aangehouden wordt ontvangen, vrij te stellen voor deze transactiebelasting.


Belasting op erfenissen en schenkingen

In Nederland is in de periode van 1969 tot en met heden de belasting op ontvangen schenkingen en erfenissen geleidelijk aan verlaagd van 68% naar 20%. In deze periode zijn ook de hoogte van bedragen die voor de successierechten zijn vrijgesteld fors verhoogd. Met name grote bedrijven en de rijkste 1% van de bevolking verschuiven aanvullend nog een groot deel van hun vermogen naar het buitenland en/ of maken gebruik van alle mogelijk administratieve constructies zodat zij bijna helemaal geen belasting op erfenissen en schenkingen hoeven betalen. Mede hierdoor hadden in 2014 de 85 rijkste mensen op aarde samen evenveel als de armste helft van de wereldbevolking(3) en waren in 2016 de bezittingen van de rijkste 1% meer dan de overige 99% van de wereldbevolking bij elkaar opgeteld(4). Door het gebruik van het huidige geldsysteem wordt met name door rente/winst en oneerlijke verdeling van de belastingen het verschil tussen arm en rijk structureel steeds groter. Voor het bevorderen van een eerlijkere verdeling van de bezittingen en macht is het nodig dat op het gedeelte van de erfenissen en schenkingen die mensen boven de  € 1 miljoen ontvangen een speciale belasting van 90% betalen. Tevens is op globaal niveau een lijst wordt gemaakt waaruit blijkt welk bedrijf en persoon waar eigenaar van is. Deze lijst is ook nodig om ontwijking en/ of ontduiking van overige belastingen tegen te gaan.


Belasting op grond

Voor het bevorderen van betaalbare huisvesting en beperken van niet eerlijk verdiend inkomen is het nodig dat een speciale belasting met een tarief van 90% wordt ingevoerd op het maken van winst met grond. Een voorbeeld van niet eerlijk verdiend inkomen met verkoop van grond is dat bosgrond € 3 per m2 kost en vervolgens het bestemmingsplan wordt veranderd en op dit stuk grond woningen mogen worden gebouwd, dit stuk grond dan zonder toevoeging van enige waarde € 300 per m2 kost.


Belasting op winst met verkoop van woningen en overige vermogenswinsten

In Nederland wordt winst maken met verkoop van woningen en overige vormen van vermogenswinsten voor privé personen niet belast (bij een deel van de bedrijven wel). Zelfs al maken sommige mensen hier grotere winsten mee dan wat de meeste mensen met jaren werken aan inkomen verdienen. Dit is oneerlijk. Voor het bevorderen van een eerlijker belastingsysteem is het nodig dat vermogenswinsten net als inkomsten uit arbeid / belasting op topinkomens belast worden. Voor belasting op winst maken met woningen is het wenselijk dat de huurwaarde forfait wordt afgeschaft. Deze forfait is een vorm van belasting op het maken van winst wat nog niet is gerealiseerd. Beter is om hiervoor in de plaats een belasting te heffen op winst die daadwerkelijk is gerealiseerd. Om mensen niet onredelijk zwaar te belasten als ze willen verhuizen is het wenselijk dat  mensen geen belasting over de verkoopwinst van hun woning hoeven te betalen als ze binnen twee jaar een vervangende woning met dezelfde of hogere waarde kopen. Tevens is het wenselijk, als een vorm van compensatie voor inflatie dat mensen één keer in hun leven één woning met winst mogen verkopen, zonder belasting over deze winst hoeven te betalen als geen vervangende woning of een woning met een lagere waarde wordt gekocht. In 2011 is de overdrachtsbelasting op verkoop van woningen verlaagd van 6% naar 2%. Ook deze belasting-verlaging komt bijna alleen maar ten goede aan mensen met meer dan een modaal inkomen. Bij het ontwikkelen van een eerlijker en eenvoudiger belastingsysteem moet ook deze belasting hierin meegenomen worden.


Belasting op vervuiling

Reeds langere tijd zijn de meeste mensen het eens met het uitgangspunt dat de vervuiler de kosten voor het opruimen van de vervuiling moet betalen. In de praktijk gebeurt dit nog steeds meestal niet en draait de maatschappij als geheel op voor de kosten voor het opruimen van de vervuiling. Om ervoor te zorgen dat het principe dat de vervuiler betaald in de praktijk ook daadwerkelijk wordt toegepast, is het nodig dat voor een groot deel van de bedrijfstakken een zo eenvoudig mogelijke belastingmaatregel wordt ingevoerd waar de kosten voor het opruimen van de vervuiling mee kunnen worden betaald. Deze belasting moet ook effectief stimuleren om minder te vervuilen, minder schaarse grondstoffen te gebruiken en/of betere alternatieven toe te passen.


Belasting op niet eerlijk verdiend inkomen

Voor het bevorderen van een eerlijkere verdeling van inkomens en bezittingen is het nodig dat een speciale belasting met een tarief van 90% op niet eerlijk verdiend inkomen (un earned income)(5) wordt ingevoerd. Voorbeelden van niet eerlijk verdiend inkomen zijn inkomens boven tien keer het wettelijk minimumloon per jaar, erfenissen en schenkingen boven € 1 miljoen en winst maken met verkoop van grond. In mindere mate geldt dit ook voor winst maken met verkoop van onroerend goed en ook een groot deel van de overige vermogenswinsten. Door de kosten van niet eerlijk verdiend inkomen (waaronder ook het rekenen van te hoge rente) zoveel mogelijk af te schaffen en/of dit inkomen zwaar te belasten (en deze belastinginkomsten gebruiken om andere belastingen te verlagen), kunnen de kosten van wonen en alle overige goederen en diensten fors dalen. Als gevolg hiervan kan de koopkracht van het grootste deel van de bevolking gemiddeld met 25% of meer toenemen. Dit is meer dan wat de meeste mensen in Nederland sinds 1970 aan koopkracht verbetering hebben gehad. Daarnaast kan hiermee op bepaalde gebieden ook de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van andere landen worden verbeterd.


Informatie

1) https://www.raadrvs.nl/actueel/item/meer-eenvoud-voor-burgers-voorkomt-schulden

2) https://www.youtube.com/watch?v=qYtNwmXKIvM

3) https://www.youtube.com/watch?v=rajPJCoEjQw&feature=youtu.be

4) https://www.oxfamnovib.nl/persberichten/vermogen-rijkste-1-in-2016-groter-dan-dat-van-de-rest-van-de-wereldbevolking

5) https://www.youtube.com/watch?v=CnrEHFwZ9hk